Klauzula informacyjna

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w Serwisie internetowym o domenie: www.dzienbezsmiecenia.pl został stworzony i przyjęty przez Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mangalia 4, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000075682, NIP 525-21-92-088, kapitał zakładowy 2 500 000 PLN, kapitał wpłacony 2 500 000 PLN (zwaną dalej: „Rekopol”) w celu:
a) podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Serwis;
b) udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (U.2017.1907 t.j. z dnia 2017.10.12), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”;
c) wypełnienia obowiązku informacyjnego przez Rekopol, jako Administratora danych osobowych wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”.
d) Operatorem Serwisu jest Rekopol, który jest jednocześnie Administratorem Danych Osobowych, w myśl RODO. Z Administratorem Danych Osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się pod adresem siedziby wskazanym powyżej oraz pod adresem e-mail: daneosobowe@rekopol.pl lub nr telefonu: +48 22 436 78 30-33
e) Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisie.
f) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl, funkcjonującego pod adresem www.home.pl

II. INFORMACJE W FORMULARZACH I DANE OSOBOWE

2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Dane takie jak adres e-mail podane w formularzu stanowią dane osobowe, które Rekopol w ten sposób pozyskuje od użytkownika.

3. Serwis może zapisać ponadto, informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

4. Dane osobowe użytkowników nie są przetwarzane są przez Rekopol w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Rekopol jakim jest ochrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu przepisów RODO.

6. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom   przetwarzającym   takie dane na rzecz Rekopol następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
b) dostawcom usług zaopatrującym Rekopol w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Rekopol (w szczególności dostawcom usług IT – podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych a przede wszystkim Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej j.b.r – NASK, lub też innym podmiotom, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje);

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym nie podlegają profilowaniu przez Rekopol.

8. Zgodnie z przepisami RODO Rekopol informuje użytkowników, których dane osobowe przetwarza o prawie do:
a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać użytkownikowi jako osobie, której dane będą przetwarzane, określone w RODO informacje (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD – jeśli został powołany, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją, jak też o okresie, przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu);
b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – użytkownik podając Rekopol dane osobowe ma prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp tj. prawo do informacji jakie dane użytkownika i w jakim celu Rekopol przetwarza oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię Rekopol wydaje bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO będzie pobierać odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii;
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli dane osobowe użytkownika uległy zmianie, użytkownik informuje Rekopol o tym fakcie, po to aby posiadane przez Rekopol dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne, również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), Rekopol prosi użytkowników o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych;
d) usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – użytkownik ma prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez Rekopol jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do Rekopol o poinformowanie innych administratorów, którym przekazane zostały dane o konieczności ich usunięcia. Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim w sytuacjach, gdy:

 • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, zostały osiągnięte,
 • użytkownik wniósł sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO uważając, że nie ma żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych,
 • dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – w takim przypadku należy pamiętać, że użytkownik musi mieć podstawę do swojego żądania,
 • konieczność usunięcia danych osobowych użytkownika wynika z przepisów prawa.

e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – użytkownik może zgłosić do Rekopol żądanie ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych (co oznacza, że do czasu wyjaśnienia sprawy Rekopol przede wszystkim będzie jedynie przechowywać dane osobowe), jeżeli:

 • użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, lub
 • użytkownik uważa, że Rekopol przetwarza jego dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie użytkownik nie chce, aby Rekopol usunął te dane osobowe, lub
 • użytkownik złożył sprzeciw, o którym mowa w lit. g niniejszego punktu, lub
 • dane osobowe użytkownika są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem.

f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – użytkownik ma prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje użytkownikowi Serwisu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych użytkownika była zgoda.
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadza się na przetwarzanie przez Rekopol danych osobowych, które dotychczas były przetwarzane w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
h) nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – przy czym Rekopol informuje, że użytkownicy Serwisu nie będą podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba, że użytkownik wyrazi na to zgodę; dodatkowo Rekopol zawsze poinformuje użytkowników o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce
i) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli użytkownik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób Rekopol narusza uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

9. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (tzw. prawa do bycia zapomnianym), Rekopol informuje, że zgodnie z przepisami RODO, użytkownik nie ma prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

 • przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez Rekopol z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów prawa – wówczas dane nie mogą być usunięte przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na Rekopol przepisy prawa,
 • przetwarzanie danych użytkownika jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

10. Serwis korzysta z plików cookies.

11. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

12. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

13. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

14. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

15. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

16. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

17. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

18. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

19. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

20. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. LOGI SERWERA

21. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

22. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d)informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.

23. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

24. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ

25. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.rekopol.pl.

26. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry