Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki konkursu polegającego na zorganizowaniu akcji edukacyjnej związanej z segregacją odpadów przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl oraz przesłaniu zdjęć z tych działań wraz z ich krótkim opisem poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: www.dzienbezsmiecenia.pl (dalej: „Konkurs”).

2. Celem Konkursu jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska.

3. Organizatorem konkursu i jednocześnie fundatorem nagród jest REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075682, NIP: 5252192088, kapitał zakładowy: 2.600.000,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).

4. W imieniu i na rzecz Organizatora, czynności związane z obsługą Konkursu wykonuje Koordynator Konkursu tj. 4mat Sp. z o.o. ., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzegorza Przemyka 6/84, 03-982 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000579490, NIP: 1132896494, REGON: 362711700, o kapitale zakładowym 30 000,00 zł, opłaconym w całości (dalej: „Koordynator”).

5. Konkurs odbywa się w dwóch turach, tj.: a) I tura Konkursu rozpoczyna się od dnia 24 kwietnia 2023 r. i trwać będzie do dnia 5 maja 2023 r. do godz. 23:59:59 – jest to okres, w którym przyjmowane są Prace Konkursowe w I turze Konkursu. Rozstrzygnięcie I tury Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na Stronie Konkursowej w dniu 11 maja 2023 r.; b) II tura Konkursu rozpoczyna się od dnia 11 maja 2023 r. i trwać będzie do dnia 31 maja 2023 r. do godz. 23:59:59 – jest to okres, w którym przyjmowane są Prace Konkursowe w II turze Konkursu. Rozstrzygnięcie II tury Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na Stronie Konkursowej w dniu 5 czerwca 2023 r. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

7. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy wykorzystaniu strony internetowej www.konkurs.dzienbezsmiecenia.pl (dalej: „Strona Konkursowa”).

8. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

9. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zwane dalej: „Uczestnikami”, które spełniają kumulatywnie następujące wymagania:

 1. są pełnoletnie;
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. w czasie trwania Konkursu zorganizowały akcję edukacyjną związaną z segregacją odpadów przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl oraz przesłały zdjęcia z tych działań wraz z ich krótkim opisem poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: www.dzienbezsmiecenia.pl (dalej:
  „Praca Konkursowa”);
 5. wyraziły zgody określone w Regulaminie i zaakceptowały postanowienia Regulaminu, w tym wyraziły dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu zgłoszeniowym.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego.

3. Dostarczenie Organizatorowi Pracy Konkursowej oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

4. Uczestnik przesyłając Organizatorowi Pracę Konkursową jednocześnie oświadcza, że:

 1.  jest autorem i posiada majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej oraz że nie naruszają one praw osób trzecich, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu,
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu,
 3. w przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora, lub Koordynatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, mimo zgodnego z Regulaminem korzystania z Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności i pokryje poniesione przez nie szkody,
 4. wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora zgłoszonej do Konkursu Pracy Konkursowej Uczestnika oraz podania imienia i nazwiska Uczestnika w materiałach dotyczących Konkursu, w tym na stronie internetowej Konkursu oraz w mediach społecznościowych Organizatora
 5. wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego na Pracy Konkursowej (zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu (wykorzystania na Stronie Konkursowej) oraz wykorzystania Pracy Konkursowej przez Organizatora Konkursu na stronie internetowej Organizatora i podmiotów wspierających Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności zajmujących się promocją Konkursu, oraz wykorzystania w materiałach marketingowych Organizatora i podmiotów wspierających Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności zajmujących się promocją Konkursu. 

 

WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACE KONKURSOWE

1. Prace Konkursowe należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.konkurs.dzienbezsmiecenia.pl

2. Praca Konkursowa powinna zawierać zdjęcia oraz krótki opis działań ze zorganizowanej przez Uczestnika akcji edukacyjnej związanej z segregacją odpadów. Tekst musi być przygotowany w języku polskim i zawierać nie więcej niż 700 (siedemset) znaków (włącznie ze spacjami). Praca konkursowa może zawierać od 1 do 3 zdjęć. Zdjęcia powinny być wykonane w jakości 300 DPI lub 1500 x 1500 pixeli, w jednym z formatów: JPG lub PNG. Zdjęcie nie powinno przekraczać wielkości 5 MB. Zdjęcia nie mogą naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności ich praw do ochrony wizerunku lub praw do prywatności. 

3. Praca Konkursowa powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika.

4. Każdy z Uczestników może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych.

5. Niedopuszczalne jest przesłanie w Pracy Konkursowej materiałów, które stanowią naruszenie praw autorskich, tj. m.in. zdjęć, które zostały uprzednio opublikowane i stanowią twórczość osób trzecich.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestnika w Pracy Konkursowej, w szczególności za naruszenie przez Uczestnika dóbr osobistych, zamieszczenie treści obraźliwych lub urażających czyjąś godność lub przekonania. Uczestnik odpowiada w pełnym zakresie za treści dołączone do Pracy Konkursowej.

7. Organizator ma prawo odrzucić Pracę Konkursową, którą dokonano z naruszeniem Regulaminu.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Rozstrzygnięcia Konkursu przy zachowaniu należytej staranności dokona komisja konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”) składająca się z 3 osób powołanych przez Organizatora.

2. W każdej turze Konkursu Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich Prac Konkursowych 3 (trzech) laureatów Konkursu tj. 3 (trzech) zdobywców nagrody głównej – I miejsce, 20 (dwudziestu) zdobywców nagród dodatkowych – II miejsce (dalej „Laureatów”), którzy otrzymają odpowiednio nagrody, o których mowa w § 5 Regulaminu. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych Prac Konkursowych uwzględniając łącznie następujące kryteria:

 1. oryginalność,
 2. kreatywność,
 3. interpretacja tematu,
 4. wartość edukacyjna,
 5. poprawność językowa i stylistyczna tekstu przedstawionego w Pracy Konkursowej.

3. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję Konkursową i Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Wyniki Konkursu nie podlegają reklamacji.

4. Informacja o Laureatach I tury Konkursu zostanie umieszczona w dniu 11.05.2023 r. na Stronie Konkursowej.

5. Informacja o Laureatach II tury Konkursu zostanie umieszczona w dniu 05.06.2023 r. na Stronie Konkursowej.

6. Prace Konkursowe nagrodzone w I turze Konkursu nie będą brały udziału w II turze Konkursu. Oznacza to, że jedna Praca Konkursowa może otrzymać tylko jedną nagrodę.

7. Laureat Konkursu, otrzyma należną nagrodę, pod warunkiem, że spełni wymagania i postanowienia określone niniejszym Regulaminem. W celu uniknięcia wątpliwości, każdemu z Laureatów przysługuje jedna nagroda.

8. Organizator może opublikować wszystkie lub wybrane zgłoszone do Konkursu Prace Konkursowe w materiałach prasowych i internetowych dotyczących Konkursu, na swoich stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.

 

NAGRODY i ZASADY WYDANIA NAGRÓD

1. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody (zwane dalej: „Nagrody”):

 1. I miejsce – rower model: Kross Evado 1.0 o wartości 1 590,00 zł netto
 2. II miejsce – zestaw składający się z: plecaka, edukacyjnej gry planszowej, butelki termicznej, gry zręcznościowej i innych, dodatkowych gadżetów.

2. Po ogłoszeniu wyników każdy z Laureatów celem wydania Laureatowi Nagrody otrzyma na wskazany w adres e-mail oświadczenie, które zobowiązany jest niezwłocznie wypełnić, podpisać i przesłać do Organizatora na adres: kontakt@dzienbezsmiecenia.pl w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na Stronie Konkursowej. Prawidłowo wypełnione oświadczenie powinno zawierać dane niezbędne do wydania Laureatowi Nagrody. 

3. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres zamieszkania wskazany w Oświadczeniu Laureata Konkursu lub inny adres wskazany przez laureata Konkursu (zgłoszony w formie pisemnej na adres przedstawiciela Organizatora: ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa) nie później niż w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na Stronie Konkursowej, nie później niż do dnia 12 czerwca 2023r.

4. Prawo do Nagrody nie może być przeniesione przez Laureatów na osoby trzecie.

5. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Konkursie na nagrody innego rodzaju, a w przypadku nagród rzeczowych – wypłaty równowartości nagrody w formie pieniężnej.

6. Naruszenie przez Laureata któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub jakiegokolwiek z podpisanych przez niego oświadczeń, a także brak doręczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia, o którym w mowa w ust. 2 powyżej w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na Stronie Konkursowej uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o pozbawieniu Laureata prawa do otrzymania nagrody, zaś w przypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi, wybranemu przez Komisję Konkursową według kryteriów określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu.

 

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych oraz praw osobistych. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:

 1. przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do
  zgłaszanej pracy konkursowej, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać;
 2. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do pracy konkursowej nie zagrażają i nie naruszają
  praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub pokrewnych.

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w materiałach prasowych oraz internetowych dotyczących Konkursu na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

3. Laureat z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora własność nagrodzonej Pracy Konkursowej (jako dzieła) oraz przenosi nieodpłatnie na Organizatora, w zakresie nieograniczonymi jakimikolwiek prawami osób trzecich, nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne i prawa zależne do Pracy Konkursowej do wykorzystania na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 pkt 1-3- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

 1. wykorzystania na Stronie Konkursowej,
 2. wykorzystania na stronie internetowej Organizatora i podmiotów wspierających Organizatora przy realizacji
  Konkursu, w tym w szczególności zajmujących się promocją Konkursu,
 3. wykorzystania w materiałach marketingowych Organizatora i podmiotów wspierających Organizatora przy realizacji
  Konkursu, w tym w szczególności zajmujących się promocją Konkursu.

4. Skutek rozporządzający w stosunku do utworu opisanego w ust. 1 powyżej następuje z chwilą wydania (wysłania) nagrodylaureatowi Konkursu.

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Organizator może wykorzystywać Pracę Konkursową na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji, przez cały czas trwania praw majątkowych. Organizator ma prawo udzielać licencji do korzystania z Pracy Konkursowej przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy Konkursowej, na osoby trzecie.

6. Laureat zobowiązuje się względem Organizatora, iż nie będzie wnosił przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z Pracy Konkursowej.

7. Bez uszczerbku dla postanowień powyższych, każdy Uczestnik, z chwilą przekazania Organizatorowi Pracy Konkursowej, udziela, a Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Pracą Konkursową, w celu jej publikacji, na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
  techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie
  lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w pkt. b) – publiczne wykonanie, wystawienie,
  wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej
  przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm
  magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie
  przedmiotu umowy nadawanego przez inną organizację telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
  sposób, udostępnienie w dowolnej formie w sieci Internet lub innej sieci komputerowej, wykorzystanie w
  technologii UMTS i GPRS, wyświetlanie (w tym wyświetlenie w kinie), publikacja w środkach masowego przekazu,
  wykorzystanie we wszelkich materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora,
 4. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowania utworu, w tym w szczególności
  modyfikowanie utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji utworu, łączenia utworu z innym utworem
  bez nadzoru autorskiego, włączenie dzieła do utworu audiowizualnego,
 5. prawo do przerobienia (dostosowania) i wykorzystania utworu (w tym audiowizualnego) do oznaczenia produktów pod
  dowolną marką wybraną przez lub w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów.

8. Z tytułu udzielenia licencji do Pracy konkursowej Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

 

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej „RODO”).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako „Administrator Danych Osobowych”) jest REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075682, NIP: 5252192088, kapitał zakładowy: 2.600.000,00 zł wpłacony w całości. Osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez  adres e-mail: iod@rekopol.pl; telefonicznie na numer telefonu: 22 550 09 90 bądź pisemnie na wskazany adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się w celu prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a także w celu wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji, na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Uczestnika poprzez wzięcie udziału w Konkursie, tj. przesłanie Pracy Konkursowej Organizatorowi.

4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmuje następujące kategorie:

 1. imię i nazwisko Uczestnika,
 2. datę urodzenia Uczestnika,
 3. adres e-mail Uczestnika,
 4. numer telefonu kontaktowego Uczestnika,
 5. adres zamieszkania (dotyczy wyłącznie Laureatów).

7. Dane osobowe Uczestnika będą lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Koordynatorowi Konkursu, w celu wykonania czynności związanych z obsługą Konkursu,
 2. dostawcom usług zaopatrującym Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne
  umożliwiające realizację Konkursu oraz zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności
  firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych),
 3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych
  roszczeń.

8. Administrator Danych Osobowych przechowuje dane osobowe Uczestnika do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa
przysługuje prawo do:

 1. sprostowania danych,
 2. usunięcia danych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych,
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem),
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe
wskazane w pkt 2 powyżej).

10. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować w formie pisemnej do Organizatora na jego podany w Regulaminie adres lub w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@dzienbezsmiecenia.pl, w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres do korespondencji osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego w tym terminie.

4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z serwisami Facebook, Instagram, Tik-Tok, Google. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Koordynatora Konkursu, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów Facebook, Instagram, Tik-Tok, Google. W razie dodatkowych pytań dotyczących Konkursu należy kontaktować się mailowo z Koordynatorem Konkursu, poprzez adres: kontakt@dzienbezsmiecenia.pl.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

5. Regulamin obowiązuje od 24.04.2023 r.